Results

RATHORE INSTITUTE
Ph No. – 011-43073355, 27415579, 8527336600

SM MOCK TEST RESULT
21st APRIL 2018

Sl. No.

Name

Code

Marks

1.

Rohit Sharma

1648

40/50

2.

Bharat Bhushan

6502

37

3.

Ashish Gupta

5032

31

4.

Nirpesh Roy

8708

25

5.

Varsha Chaturvedi

20357

21

6.

Arushi Gupta

3432

21

7.

Ranjan Shah

8318

20

8.

Gaurav Anand

6256

18

9.

Sandeep Ravniyar

6141

17

10.

Bipin

6657

12

ADVANCED ACCOUNTS MOCK TEST RESULT
19th APRIL 2018

Sl. No.

Name

Mob No.

Marks

1.

Gaurav

8800796256

6

2.

Shubham

7838252831

25

3.

Varsha

9958320557

55

4.

Shahzad Alam

7840872887

21